۱۳۹۲ اسفند ۲۶, دوشنبه

بر ظلمت‌ این‌ شام‌ سیه‌ فام‌ ، سحر شو!


......../مسپار وطن‌ را به‌ قضا و قدر ای دوست‌!
......../خود بر سرِ این‌تن‌ به‌ قضا داده‌ قدر شو! 

......../ای آتش به‌ جان‌ تاخته‌ ، توفان‌ شرر* شو!
......../ای بغض‌ گل‌ انداخته‌ ، فریاد خطر شو!

......../ای روی برافروخته‌، خود پرچم‌ ره‌ باش‌!
......../ای مشت‌ برافراخته‌، افراخته‌تر شو!

......../ای حافظ‌ جان‌ وطن‌ ، از خانه‌ برون‌ آی!
......../از خانه‌ برون‌ چیست‌ ، كه‌ از خویش‌ به‌ در شو!

......../گر شعله‌ فرو ریزد، بشتاب‌ و میندیش‌
......../ور تیغ‌ فرو بارد، ای سینه‌ سپر شو!

......../خاک‌ پدران‌ است‌ كه‌ دست‌ دگران‌ است‌
......../هان‌ ای پسرم‌، خانه‌ نگهدار ، پدر شو!

......../دیوار مصیبت‌كده‌ی حوصله‌ ، بشكن‌
......../شرم‌ آیدم‌ از این‌ همه‌ صبر تو، ظفر شو!

......../فریاد به‌ فریاد بیفزای، كه‌ وقت‌ است‌
......../در یك‌ نفس‌ تازه‌ اثرهاست‌، اثر شو!

......../ایرانی آزاده‌! جهان‌ چشم‌ به‌ راه‌ است
......../‌ایران‌ كهن‌ در خطر افتاده‌، خبر شو! 

شعر از ؟؟؟
*شرر=انقلاب=رستاخیزهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر