۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۰, شنبه

قانون بی قانون ؛ تیتر تایید شده روزنامه قانون "آزادی رویانیان با وثیقه 100 ملیارد تومان" باعث شد تا سایت را سفید کنند

 رویانیان آزاد شد خبرتایید شده ، اوبا وثیقه 100 ملیارد تومانی آزاد شد ، این هم تایید شده است ،  ولی انتشار خبرآنهم از قول یک سایت دیگر، می شود"  مصداق نشر اکاذیب 
و اول روزنامه توقیف می شود تا بعدا "قاضی "دادگاه رای توقیف صادر کند