۱۳۹۲ آذر ۷, پنجشنبه

پیامی از پشت دیوارهای بلند زندان اوینیکشنبه سوم آذر ماه 1392 به نمایندگی از همکار شجاع و قهرمان و شرف جامعه وکالت درایران، آقای عبد الفتاح سلطانی درشهر تورنتو کانادا در مراسمی که دربرای تقدیم جایزه حقوق بشر به ایشان و الکس نیوی مسئول سازمان عفو بین الملل در کانادا بوسیله سازمان بین المللی حقوق بشر ایران در کانادا برگزار شده بود شرکت کردم و پس از دریافت جایزه پیام ایشان را قرائت نمودم.

پر واضح است که اختصاص جایزه ای نمادین به یکی از وکلای دادگستری و مدافعین حقوق بشر باعث ارج نهادن به جایگاه رفیع و انسانی یک مدافع راستین حقوق انسانها است. کسی که صرفا به دلیل اشتغال به وکالت دادگستری و تصدی وکالت در پروندههای سیاسی، عقیدتی و حقوق بشری و مشارکت در تاسیس کانون مدافعین حقوق بشر با خانم شیرین عبادی و جمعی دیگر از همکاران وکیل و به دلیل دریافت جایزه حقوق بشر نورمبرگ آلمان به 13 سال زندان و تبعید و محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم شده است، شایسته تکریم بوسیله مردم ایران در وهله نخست و کوشندگان حقوق بشر در سراسر دنیا در درجه بعد خواهد بود. 

این پیام می خواهد به همه ما انسانها یادوآوری نماید که حقوق بشر چیست و چگونه بصورت مستمر و سیستماتیک در ایران بوسیله نهاد حاکمیت نقض میگردد، اگر چنین نبود، اینک صاحب پیام در زندان نبود
از صفحه