۱۳۹۳ مهر ۳۰, چهارشنبه

اصفهان یکپارچه در خشم و تنفر : حجاب با زور نمی شه.....ایران ، عراق نمی شه .

فریادهای خشمگین زنان و مردان اصفهان
حجاب به زور نمی شه ...ایران عراق نمی شه
«امر به معروف و اسید نمیخوایم،
باحجاب بی‌حجاب اسیدپاشی نمی‌خوایم»
مرگ بر درو غگو مرگ بر دروغگو
پلیس بی غیرت نمی خوایم نمی خوایم
صفهان شهر ماست، امنیت حق ماست
ای خواهر قربانی، در قلب ما می‌مانی
امام جمعه‌ی اصفهان، استعفا استعفا
دادستان حیا کن، فکری به حال ما کن
ننگ ماست ننگ ماست، مجلس شورای ماست
زاینده رود خشک شده، اسید پاشی مد شدهشعارها