۱۳۹۲ فروردین ۶, سه‌شنبه

شاهزاده رضا پهلوی : به عنوان یک ایرانی با افتخار به بازدید استوانه کوروش شتافتم


به عنوان یک ایرانی با افتخار به بازدید استوانه کوروش شتافتم که یادآوری است برای بشریت که امپراطوری پرشکوه ایران چگونه احترام و آزادی را برای تمامی باورهایی که درگستره آن می زیسته اند پاس می داشته است ؛ رضا پهلوی 

Copyright: Reza Pahlavi Archives LLC