۱۳۹۲ خرداد ۲۶, یکشنبه

آقای "رئیس جمهور" اصلاحطلب ، این مادران و زنان، زندانیان سیاسی حکومت شما هستند ، آنها را آزاد کنید

تعدادی از زندانیان سیاسی زن که برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی اعدام شدند

حتی اگر 18 ملیون رای روحانی را هم درست بدانیم ، 32 ملیون نفر به این آخوند رای ندادند و او نماینده اکثزیت ایرانیان نیست


حتا اگر 18 ملیون رای روحانی را هم درست بدانیم و به قول احمینژاد دوباره 5 ملیون رای بر راییهاش اضافه نکرده باشند تا آبروی نظامش جفظ شود ، 32 ملیون نفر به این آخوند رای ندادند ، و این یعنی اکثریت مطلق مردم ایران با روحانی مخالفند 
با این حساب حتا طبق آمار دولتی این حکومت مشروعیت ندارد

عکس از سایت حکومتی طبرینومه