۱۳۹۲ تیر ۲۰, پنجشنبه

این دلاوران و جانبازان ، 33 سال پیش ، اولین قهرمانان بودند که بر طناب دار بوسه زدند

کاری که ارتش مصر انجام داد و مردم را همراه داشت ، این قهرمانان ، به تنهایی سر بر عهد و پیمان خود گزاردند و با قامتی 
ایستاده بر چوبه دار بوسه زدند و خود را فدا کردند تا شاید آن ملت یک ملیون کشته و زخمی در جنگ ، صدها هزار اعدامی و زندانی ، ملیونها تبعیدی و معتاد نداشته باشد ، آنها جزو اولین پیشمرگان ملتی بودند که نمی خواستند ملیونها زن متمدن ایرانی اسیر مشتی آخوند متحجر گردند . ولی افسوس که امتی افسون شده و نخبه گانی خیانت پیشه را با چنین از جان گذشتنهایی بیدار نتوان کرد