۱۳۹۴ خرداد ۸, جمعه

رسانه افق ایران ، صدای وطن پرستان ایران را ، به گوش 70 ملیون ایرانی برسانیم.


افق ایران ، صدای شاهزاده رضا پهلوی را باید به گوش 70 ملیون ایرانی رساند

"یا با هم آزاد خواهیم شد و آزاد خواهیم ماند یا جدا از هم تا ابد بار سنگین استبداد را بدوش خواهیم کشید "

همانطور که همه می دانید شاهزاده رضا پهلوی مدتیست رسانه افق ایران را در تلویزیون اندیشه به راه انداخته است ، و در صورت موفقیت تمام و کمال ، می توان و باید آنرا به اصلی ترین سنگر مبارزاتی بر علیه رژیم در داخل کشور تبدیل کرد .موفقیت تمام و کمال این تنها رسانه شاهزاده رضا پهلوی به کمک و همیاری یکایک وطنپرستان بستگی دارد
همه ما به خوبی آگاهیم که ایشون نه احتیاجی به کمک مالی من و شما دارند و نه می خواهند این رسانه را به دکانی برای امرار معاش تبدیل کنند ، اگر نوه رضا شاه بزرگ و فرزند پادشاه فقید ایران به سوی ما نظر دارند ، دلیلش فقط و فقط رهایی و آزادی مام میهن است ، که بدون حمایت ملیونها ایرانی ، این امر ممکن نخواهد گردید
شاهزاده رضا پهلوی 36 سال است که به تنهایی پرچم مبارزه فرا ایدئولوژیک ، فرا گروهی و فرا مسلکی را به دست گرفته اند ، ایشان در این راستا هیچ وقت حتی یک بار هم از دیگران درخواستی را مطرح نکردند . با این وجود اقلیتی معدود از هزاران هزار هوادار راه و اندیشه ایشون بارها و بارها و گاهان با بغض آمیخته با بی احترامی ، درخواست می کردند و می کنند که چرا شاهزاده پا به میدان نمی گذارد
امروز خوشبختانه شرایط ملی و بین المللی ورود تمام قد ایشان به عرصه مبارزه برای نجات میهن فراهم گشته است ، طوری که شاهزاده با تمام نیرو وارد این میدان رزم شده است . حال باید دید آنهایی که مرتب از ایشون اقدام عملی تر و جدی تری را انتظار می کشیدند ، چند مرده حلاجند
این گوی و این هم میدان
ایران و رهایی آن به کمک های مالی ،سیاسی، و......عزم راسخ یکایک یاران نیاز دارد .
هموطن 
شاهراده رضا پهلوی ؛ نه اهل رفتن سراغ کشورها و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی بیگانگان است ،و نه از آن مهمتر ، می خواهد از مواضع سیاسی براندازنه خود کوتاه بیاید و تبدیل به یکی از دهها شکل اصلاحطلبی ریخته در خارج از کشور شود ، تا جمهوری اسلامی به طرق نامرعی که همگان می دانند ، به کمک آید
شاهزاده رضا پهلوی و افق ایران یک هدف دارند و آنهم فقط و فقط با کمک مردم ایران ، کشور را از استبداد آحوندی رهانیدن ، در این راه نه می خواهیم به امکانات دولتی بیگانه وابسته شویم ،و نه از مواضع اصولی خویش کوتاه آییم
بنابراین ، و به گفته ایشون ؛
"یا با هم آزاد خواهیم شد و آزاد خواهیم ماند یا جدا از هم تا ابد بار سنگین استبداد را بدوش خواهیم کشید "
این راه و آن هم چاه ، انتخاب با ماست
فرید
28.05.2014

فایل آخرین مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با پرویز کاردان در افق ایران .
https://www.facebook.com/Ofoghirantv/videos/vb.764889943565054/844720875581960/?type=2&theater