۱۳۹۲ فروردین ۸, پنجشنبه

شرکت در انتخابات شورای ملی ایران ، رای دادن و یا نامزدی، برای همه، از هر طیف و گروهی آزاد است...


شرکت در انتخابات، رای دادن و یا نامزدی، برای همه ایرانیان ، از هر طیف و گروهی آزاد استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر